เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน "ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม นิติธรรม ความคุ้มค่า คุณธรรม" ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ท่านสามารถติดต่อ/แจ้งข่าวสารการทุจริตกับเทศบาลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 044961001-3 

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล... new

อ่านต่อ... 
 
จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2567
จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2567 new

อ่านต่อ... 
 
จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนเมษายน 2567
จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนเมษายน 2567 new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และแก้ปัญหาสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ... new

อ่านต่อ... 
 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ลงพื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหินพัฒนา ดำเนินการประชุมประชาคมทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพื่อออกรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีบริการจัดเก็บภาษี การให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์ แนะนำการขอเลขที่บ้าน ขออนุญาตก่อสร้าง การรับแจ้งซ่อมไฟ้ฟ้าส่องสว่างสาธารณะ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนผู้พิการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ... new

อ่านต่อ... 
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ลงพื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านหลักขาว ดำเนินการประชุมประชาคมทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพื่อออกรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีบริการจัดเก็บภาษี การให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์ แนะนำการขอเลขที่บ้าน ขออนุญาตก่อสร้าง การรับแจ้งซ่อมไฟ้ฟ้าส่องสว่างสาธารณะ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนผู้พิการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูร ... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 และโครงการสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาด เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตล... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 3 จากถนนมีชัยถึงถนนประชาพิทักษ์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจรา... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
          
               
       
               
       
               
       
               
       
               
       
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
     วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567

  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  2
  1
  Facebook
  เข้าระบบ
  จังหวัดนครราชสีมา
  BangkokIdea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สสส
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
  สายด่วนรัฐบาล
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานศาลปกครอง
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  สำนักงานศาลยุติธรรม
  โรงเรียนมัธยมเสิงสาง
  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
  จังหวัดนครราชสีมา

  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

  LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่
  เริ่มแชท